سبک لویی چهاردهم: مبلمان

مبلمان در دوره لویی چهاردهم

مبلمان در دوره لویی چهاردهم

در نخستین دوره لویی چهاردهم دکوری غنی به مبلمان حجیم و سنگین اضافه می شود.
هنر دربار استفاده از مبلمان و صندلی های منبت کاری شده و زراندود را گسترش می‌دهد.

مبل ها

پایه های روکش دار یا نرده ای با تزیینات بیضی شکل نقره ای، و شاخ و برگ ها پیچیده تر می شوند.
بادبزنی H شکل، میراث سبک لویی سیزدهم به تدریج به طرف شکل X تکامل میابد.
زیر سری های عموما خمیده و منحنی به شکل چوگان یا حلقوی در می آیند.
تشریفات باعث رونق تعداد بسیاری از و عسلی ها (چهار پایه ها) می شود که گاهی با مجسمه کاری آراسته میشوند.

میز ها

آنها همان پایه ها و تیرک های روکش دار یا نرده ای را دارند .
ایکس شکل (X) آنها ممکن است به طوماری سرستون یا رف های تزیینی واژگون ختم شود.
وسط آنها از د کوری غنی و منبت کاری شده برخوردار می شود.

معرق کاری بول

در سالهای ۱۶۷۵ تا ۱۶۸۰ آندره شارل بول معرق کاری مس و صدف را به کمال رساند که با قلع، شاخ و صدف پربار می شدند.
آثارش عموما با روکش آبنوسی شان دو نوع ترکیب را نشان می دهند:
معرق کاری در بخش اول که دکور مسی روی زمینه صدفی اجرا می شود و معرق کاری مخالف که در آن دکور صدفی روی زمینه ای مسی به اجرا در می آید.
نقوش معرق کاری شده با شاخ و برگ های حلقه حلقه، پر پشت و انبوه متمایز می شوند.
سپس در بخش دوم این دوره، معرق کاری به فانتزی و غیر بومی گرایی سبک برن روی آورد.
بول نیز در مبلمانش تزیینات مملو از برنز کاریهای قلمزنی شده و زر اندود ایجاد کرد. برجستگی هایی تزیینی یا تاریخی

مبل ها

تقلیل دکورها و تعدیل و ملایم سازی خطوط مشخصه مبلمان دوره دوم سبک لوئی چهاردهم است.
در پایه‌های رف تزیینی بیشتر از پایه مبل غلافدار استفاده می شود.
لچکی این پایه ها تقویت می شود و سپس به شکل پای گوزن تغییر میابد که گاهی نیز به کفشی چوبی ختم می شود.
موقعیت پایه ها مورب است.

مبل دو تکه

قاب های ساده تر در بخش پایینی یا دردو سرشان قوس دارند و با برآمدگی یا بریدگی های گوشه ها در هم می آمیزند.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه