هنر باروک: عناصر دکوراسیون

دکوراسیون داخلی به سبک باروک

دکوراسیون داخلی به سبک باروک

باروک متولد ثلث اول قرن هفدهم در رم با مرحله دوم دوره ضد اصلاحات هم زمان است.
که دوره پیروزی گرایی در واکنش شدید و آکادمیک به اواخر قرن قبلی است.
در تضاد با هنر دنیوی هنر باروک به دغدغه گفتار عامی تر هماهنگ با اهداف کلیسای فاتح پاسخ می‌دهد.
و دغدغه ی مهمش ایجاد تاثیرات حیرت آور در ارزش‌های معنوی چندگانه و توسل جستن به احساس در امور شگفت است.
بین سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۷۰ فنون بلاغی تضاد حرکت ظاهر فریبی و تکلف از باروت بیشتر نوعی سبک  می سازند تا نوعی گرایش.
جنبه هنری پرطمطراق مملو از فخر فروشی و تظاهری نمایشی از اینجا ناشی می شود.
و بذرهایش در ایتالیای شمالی، اسپانیا پرتغال و اروپای مرکزی پاشیده شد.
و برای اشاعه در اتریش و سپس در آلمان جنوبی تا اواسط قرن هجدهم پراکنده می شود.
از ۱۷۳۰ سبک روکوکو بر گرایش های باروک اروپای مرکزی برتری می یابد.

ستون های تابیده

این ستون ها روی ستون های مستقیم میل به حرکت را تشدید می کنند.
و تأثیرات نور را بدان ملحق می سازند.
این ویژگی ها به موفقیت ستون ها در دکوراسیون داخلی منجر می شود.

شکوه و جلال

توجه به ایجاد ظرافت نمایشی باعث هماهنگی همه هنرها شد.
و در کلیساها به اتحاد هنر های زمینی و ماورایی برای ستایش فتوحات و برتری مذهب منجر می شود.
تابش شکوه و جلال با ساخت گنبد آسمانی روشن تر می‌شود.
صحنه شهادت قدیم نقاشی شده روی سقف تمام اهمیتش را از پیدایش مجسمه گچی فرشته های کوچک متمایل روی  چهارچوب مرمرین تابلو می گیرد.
که حواری مسیح را با نگاه و حالت همراهی می کنند و حالت بالا رونده مشابهی کل اثر را در بر میگیرد.
نقاشی سه بعدی جای گچ های تزیینی واقعی یا کاذب را می گیرد.
و در قفس ها شبیه سازی بناها یا آسمان های مملو از تصاویر شناور در فضا و احاطه شده با رف های تزیینی و طارمی ها را ممکن می سازد.
علم پرسپکتیو هوایی کادراتورا  نامیده می شود.
در رگه های قوسی مجسمه‌های آتلانت فریبنده تکیه گاه بر قرنیزها می شوند.
قاب های کتیبه و سنتوری های ماهرانه ابراز سلیقه کلی درباره برجستگی ها عقب نشینی ها و تاکید تجسمی همگی گواهی آزادی فراوان در نوآوری‌ها ست.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه