سبک لوئی سیزدهم: معماری

قصر بالورآ

فارغ از تاثیرات خارجی سنن ملی رایج در زمان هانری چهارم و لویی سیزدهم  با به کارگیری آجر و سنگ و نیز توسط خطوط عمودی سازه‌ها معنا می شود.
این کار ارتفاع و بخش بندی سقف های غیر قابل دسترس در سیستم اسکلت بندی تیر بست های صاف و تیر بست های مازاد را تشدید میکند.
این اسکلت بندی های باریک و کشیده که فقط سطح محدودی را می پوشاند،
نقشه سازه را به همنشینی بدنه منازل و کلاه فرنگی های کم عمق با بام های مستقل  تقلیل داد.
ظاهر برش یافته خانه های آن دوران این گونه به وجود آمده است.

هتل سولی

این ترکیبات خطی (خطوط عمودی سازه‌ها) با وارد کردن دکور اضافی در بناهایی به سبک مزین منافاتی ندارد.
در هتل سولی فراوانی تزیین سنتوری ها، پرده های روی نورگیرها و پنجره ها بازی نور از طریق مناره ها
و تو رفتگی دیوار ها از سبک  تصنع گرایی موخر و باروک فلاندری اقتباس شدند.

قصر شورنی

در اواسط حکومت لویی سیزدهم این قصر کاملاً واکنشی کلاسیکی شده است.
اجرای اندازه بندی شده و هماهنگ تر  بین سطوح عمودی و افقی جانشین الهام گیری بدیع تصویری شد.
این جنبش همزمان وحدت توده ها و ساده سازی خطوط و  دکور را بدون بر هم زدن کلیت سلیقه تجسمی تضادها برمی‌گزیند.

کلیسای سوربن

سنت عمودی گرایی با الگوهای رومی ضد اصلاحات به شیوه ای ساده در سان ژروه و به شیوه ای تفاخر آمیز در سن پل، سن لویی پیوند خورد.
لومرسیه طرفدار مکتب جدید، تفسیری از نمای ژزو را عاری از تأثیرات سطوح و فقط با برجستگی سنجیده
دو سطح یکدست شده با رف های تزیینی و یک قرنیز کلاسیک در برابر سوربن قرار می دهد.
ضرب آهنگی منظم و محکم بر توزیع ستونها و ورودی‌ها و تورفتگی مجسمه دار حاکم است .

 جناح گاستون دورلئان

با حضور فرانسوا مانسر پیشرو دیگری در بازگشت به معماری کلاسیک به تجلی هماهنگ نمای ساختمان
بر اساس تعادل بین نقاط پر و خالی و وحدت انعطاف‌پذیر اشکال و احجام و نیز تیربست بام ها می رسیم.
این  تعادل نه شور و حرارت تزیینی و نه حرکت را که با نیم دایره های  ردیف ستون ها نشان داده می شود مستثنی نمی‌سازد.

عناصر دکوراسیون به سبک لوئی سیزدهم را اینجا بخوانید.

پیوستن به گفتگو

مقایسه املاک

مقایسه